حفاظت کاتدی خطوط لوله

حفاظت کاتدی چیست؟

حفاظت کاتدی (CP) یک فناوری است که برای کنترل خوردگی سطح فلز با ایجاد یک کاتد از یک سلول الکتروشیمیایی استفاده می شود. پوشک Catdeck حفاظت کاتدی حفاظت کاتدی روشی…
فهرست
Call Now Button