ارزشهای سازمانی

مفاهیم و اصول ذیل هسته ارزشی شرکت میباشد و کلیه تصمیمات و امور بر پایه رعایت همگانی آن خواهد بود. 

کار تیمی بر پایه ادب، سادگی و مسئولیت پذیری

نوآوری مستمر در طراحی محصولات 

خلاقیت در فروش . مهندسی و مدیریت

بهبود مداوم درکلیه امور جاری و آینده نگری

صداقت درکار و گفتار

نظم و انضباط و ترویج دائمی رعایت آن

یادگیری و تعلیم و آموزش مستمر

مسولیت پذیری و تعهد در قبال وظایف سازمانی

رضایت مشتری در تمامی مراحل انجام کار

کیفیت و رعایت آن به عنوان رسالت شرکت

رعایت اخلاق در کسب و کار

 

 

فهرست
Call Now Button