اجرای حفاظت کاتدیک

نحوه اجرای حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدیک
حفاظت کاتدیک

 

در این قسمت شما با نحوه حفاظت کاتدی اشنا میشوید :

انواع خردگی (corrosion) سطوح خارجی                                                              

خوردگی‌ها در انواع مختلفی همچون میکروبی، گالوانیک، شیاری، یکنواخت و حفره‌ای در لوله‌ها پدید می‌آیند. این انواع می‌توانند بر سطح خارجی یا داخلی لوله‌ها تشکیل شوند. عوامل بسیاری همچون رطوبت، اسیدیته محیط، آلودگی منطقه و غیره، منجر به ایجاد خوردگی در لوله‌ها می‌شوند.

خوردگی گالوانیکی

زمانی که دوفلزمتفاوت در یک الکترولیت تماس الکتریکی داشته باشد .

نحوه مقابله با این خوردگی :حفاظت کاتدی

خوردگی گالوانیکی
نحوه خوردگی گالوانیکی

 

خوردگی حفره ای

فقظ در یک نقطه یا چند نقطه اتفاق می افتد و بعد از این خردگی روی سطح لوله سوراخ یا حفره ایجاد میشود و پس ار مدتی خردگی عمیق میشود.

شکل خوردگی حفره ای

 

فهرست
Call Now Button